Trung Quốc nói điều tra nguồn gốc Covid-19 là “phản khoa học” và “không tôn trọng lý lẽ” | VTC Now

Chia sẻ: