"Apple là 'kẻ thù' của sự phát triển smartphone." Nói thế vừa đúng vừa sai, anh em nghĩ sao? 🤣

Chia sẻ: